| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |

กลหมากรุกไทย

           ได้ประมวลกลหมากรุกไว้ 224 กล  เป็นการไล่และการหนีหมากรุกปลายกระดาน หมากรุกที่ได้เปรียบเสียเปรียบกันไม่มาก  หากหมากเข้ากลก็จะไล่ให้จนหรือถ้าหนีออกจากกลได้ก็จะไม่แพ้  ใช้ได้ทั้งฝ่ายหนีและฝ่ายไล่ การนำเสนอได้จัดเรียงไว้ตามลำดับ  จากกลที่ง่ายซึ่งเป็นกลหลักพื้นฐาน ไปหากลที่ยาก และซับซ้อนกว่า  การเดินหมากรุกที่แสดงไว้  จะเป็นการเดินที่ยาวที่สุดสำหรับผู้ไล่ และผู้หนีที่ชำนาญด้วยกันทั้งสองฝ่าย  ถ้าผู้หนีไม่สันทัดจะจนเร็วกว่ากำหนด ถ้าผู้ไม่ไม่สันทัดอาจไล่ไม่จน

คำชี้แจงวิธีใช้กลหมากรุก1. วางหมากรุกไว้ตามกล
2. การเฉลย
2.1. การเฉลยหลัก  เป็นการเดินไล่และหนีของผู้ชำนาญทั้งสองฝ่าย
2.2. การเฉลยละเอียด  เป็นการเดินไล่เมื่อฝ่ายหนี  เดินออกไปจากแบบของผู้ชำนาญ ถ้ามีลูกศรแยกไป  แสดงว่าอาจหนีได้หลายทาง  เวลาเดินจริงให้เดินตามทางที่ดีกว่า โดยสังเกตเครื่องหมายตาเติมที่ดีกว่า  การเฉลยละเอียดจะแสดงไว้เพียงบางกลเพื่อเป็นตัวอย่าง
3. ฝ่ายดำเป็นฝ่ายหนี  ฝ่ายขาวเป็นฝ่ายไล่  ฝ่ายขาวจะเป็นผู้เดินก่อนทุกกล

กลการไล่แบบต่างๆ

1. กลการไล่ด้วยเบี้ยสองตัว
 
           ขุนฝ่ายหนีต้องอยู่หน้าเบี้ยฝ่ายไล่  และต้องอยู่ใกล้มุมใดมุมหนึ่งของกระดาน ในเบี้ยสองตัวนั้นตัวหนึ่งต้องเป็นเบี้ยคว่ำ และมีขอบเขตจำกัด  มีอยู่46 กล  ด้วยด้วยกันคือ
 
    กลที่ 1   1 ทีหมากดำหนี   2 ทีหมากขาวไล่ ... (ภาพเคลื่อนไหว) ...   กลที่ 2   2 ทีหมากดำหนี   3 ทีหมากขาวไล่... (ภาพเคลื่อนไหว) ...

 

   กลที่ 3   3 ทีหมากดำหนี   4 ทีหมากขาวไล่... (ภาพเคลื่อนไหว) ...

 

กลที่ 4   4 ทีหมากดำหนี   5 ทีหมากขาวไล่... (ภาพเคลื่อนไหว) ...

 

กลที่ 5   4 ทีหมากดำหนี   5 ทีหมากขาวไล่... (ภาพเคลื่อนไหว) ...

 

กลที่ 6   5 ทีหมากดำหนี   6 ทีหมากขาวไล่ ... (ภาพเคลื่อนไหว) ...

 

กลที่ 7   5 ทีหมากดำหนี   6 ทีหมากขาวไล่ ... (ภาพเคลื่อนไหว) ...

 

กลที่ 8   5 ทีหมากดำหนี    6 ทีหมากขาวไล่ ... (ภาพเคลื่อนไหว) ...

 


กลที่ 9   6 ทีหมากดำหนี   7 ทีหมากขาวไล่ ... (ภาพเคลื่อนไหว) ...

 

กลที่ 10    1 ทีหมากดำหนี   2 ทีหมากขาวไล่ ... (ภาพเคลื่อนไหว) ...

 

 

   กลที่ 11    2 ทีหมากดำหนี    3 ทีหมากขาวไล่ ... (ภาพเคลื่อนไหว) ...    กลที่ 12    3 ทีหมากดำหนี    4 ทีหมากขาวไล่ ... (ภาพเคลื่อนไหว) ...

 
กลที่13   4 ทีหมากดำหนี   5 ทีหมากขาวไล่ ... (ภาพเคลื่อนไหว) ...

 

กลที่14   5 ทีหมากดำหนี   6 ทีหมากขาวไล่ ... (ภาพเคลื่อนไหว) ...

 


กลที่15   6 ทีหมากดำหนี   7 ทีหมากขาวไล่... (ภาพเคลื่อนไหว) ...

 


กลที่16    7 ทีหมากดำหนี    8 ทีหมากขาวไล่

 


กลที่17  8ทีหมากดำหนี   9ทีหมากขาวไล่ 

 


กลที่18   9 ทีหมากดำหนี   10 ทีหมากขาวไล่

 


กลที่19   10 ทีหมากดำหนี   11 ทีหมากขาวไล่

 
กลที่20   2 ทีหมากดำหนี   3 ทีหมากขาวไล่

 

กลที่21   3 ทีหมากดำหนี   4 ทีหมากขาวไล่

 

กลที่22   4 ทีหมากดำหนี   5 ทีหมากขาวไล่

 


กลที่23   4 ทีหมากดำหนี   5 ทีหมากขาวไล่


กลที่24  5 ทีหมากดำหนี  6 ทีหมากขาวไล่

 


กลที่25   5 ทีหมากดำหนี   6 ทีหมากขาวไล่

 


กลที่26   6 ทีหมากดำหนี    7 ทีหมากขาวไล่

 

กลที่27   6 ทีหมากดำหนี   7 ทีหมากขาวไล่

 

กลที่28   3 ทีหมากดำหนี   4 ทีหมากขาวไล่

 

กลที่29    5 ทีหมากดำหนี           6 ทีหมากขาวไล่

 

กลที่30   6 ทีหมากดำหนี   7 ทีหมากขาวไล่

 

 กลที่31   5 ทีหมากดำหนี   6 ทีหมากขาวไล่

 


 กลที่32   6 ทีหมากดำหนี   7 ทีหมากขาวไล่

 


กลที่33   7 ทีหมากดำหนี   8 ทีหมากขาวไล่

 


กลที่34   8 ทีหมากดำหนี   9 ทีหมากขาวไล่

 

กลที่35   4 ทีหมากดำหนี   5 ทีหมากขาวไล่

 

กลที่36   5 ทีหมากดำหนี   6 ทีหมากขาวไล่

 


กลที่37   9 ทีหมากดำหนี   10 ทีหมากขาวไล่

 


กลที่38   9 ทีหมากดำหนี   10 ทีหมากขาวไล่

 กลที่39   10 ทีหมากดำหนี   11 ทีหมากขาวไล่

 

กลที่40     5 ทีหมากดำหนี     6 ทีหมากขาวไล่

 

กลที่41   5 ทีหมากดำหนี   6 ทีหมากขาวไล่

 


กลที่42   7 ทีหมากดำหนี   8 ทีหมากขาวไล่

 


กลที่43   6 ทีหมากดำหนี    7 ทีหมากขาวไล่

 


 กลที่44   7 ทีหมากดำหนี     8 ทีหมากขาวไล่

 


กลที่45   10 ทีหมากดำหนี   11 ทีหมากขาวไล่

 

กลที่46   17 ทีหมากดำหนี   18 ทีหมากขาวไล่

                                   กลนี้เป็นกลสำหรับใช้ไล่  ถ้าฝ่ายหนีไม่เดินตามเฉลยหลัก
                                   พยายามเดินบังคับขุนดำให้เข้ากล  เพื่อไล่กินเบี้ยคว่ำดำเสียก่อน
                                   แล้วจึงไล่ให้เข้าตาจนตามเฉลยหลัก

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |