พระมหากษัตริย์
กรุงศรีอยุธยา

พระรามาธิบดีที่ ๑
พระราเมศวร
พระบรมราชาธิราชที่ ๑
พระเจ้าทองลัน
พระรามราชาธิราช
พระนครอินทร์
พระบรมราชาธิราชที่ ๒
พระบรมไตรโลกนาถ
พระบรมราชาธิราชที่ ๓
พระรามาธิบดีที่ ๒
พระบรมราชาธิราชที่ ๔
พระรัษฎาธิราช
พระไชยราชาธิราช
พระยอดฟ้า
ขุนวรวงศาธิราช
พระมหาจักรพรรดิ
พระมหินทราธิราช
พระมหาธรรมราชาธิราช
พระนเรศวรมหาราช
พระเอกาทศรถ
พระศรีเสาวภาคย์
พระเจ้าทรงธรรม
พระเชษฐาธิราช
พระอาทิตยวงศ์
พระเจ้าปราสาททอง
สมเด็จเจ้าฟ้าชัย
พระศรีสุธรรมราชา
พระนารายณ์มหาราช
พระเพทราชา
พระเจ้าเสือ
พระเจ้าท้ายสระ
พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
พระเจ้าอุทุมพร
พระเจ้าเอกทัศน์